Ευάγγελος Γερασόπουλος

O Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος (ΕΓ) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, το 1974. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ, 1996), ενώ από το ίδιο τμήμα απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος (1998), και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη Φυσική της Ατμόσφαιρας. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Max Planck Institute (Biogeochemistry Dept., Mainz-Germany) την περίοδο 2001-2002 στον τομέα της Επιστήμης των Αεροζώλ, και στη συνέχεια μετέβει στo Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2004-2006), για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την μεταβλητότητα των αερολυμάτων και ατμοσφαιρκών αερίων σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Το 2006 εξελέγει Κύριος Ερευνητής (Β’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), και το 2011 προήχθη σε Διευθυντή Ερευνών (Α’ βαθμίδας). Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ποιότητα του αέρα, τη μελέτη των φυσικών, οπτικών και χημικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε μετρητικές, επιτόπιες και τηλεπισκοπικές τεχνικές και μεθοδολογίες.
Ο ΕΓ είναι Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας του ΕΑΑ, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου GEO (Group on Earth Observations), Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, και Μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Ναυαρίνου. Ο ΕΓ έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τη ενεργό συμμετοχή του σε περισσότερα από 30 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά), σε 7 εκ των οποίων ως συντονιστής ή κύριος ερευνητής για το ΙΕΠΒΑ / ΕΑΑ. Έχει συμμετάσχει ενεργά ως μέλος της Οργανωτικής ή Επιστημονικής Επιτροπής 6 Διεθνών Συνεδρίων. Έχει περίπου 65 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (και >110 σε πρακτικά συνεδρίων) και το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς από την επιστημονική κοινότητα με περισσότερες από 1600 ετεροαναφορές (h-index = 25). Ο ΕΓ έχει επιβλέψει ή υπήρξε μέλος της επιτροπής εποπτείας 4 υποψηφίων διδακτόρων και 4 μεταπτυχιακών φοιτητών. Είναι μεταξύ άλλων μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού της European Geosciences Union (EGU), Atmospheric Chemistry and Physics (Copernicus Publications, Impact Factor: 5.6) και ενεργός κριτής (reviewer) σε 15 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.