Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

...

1. Mapping of the Historic "1536-1669" volcanic products of Mt.Ethna through Spectral Unmixing of Hyperion Hyperspectral data. V. Daskalopoulou, O. Sykioti, K. Koutroumbas, A. Rontogiannis. [view]

2. Land cover monitoring through spectral unmixing, classifications and clustering on Multispectral Sentinel-2 data of Northern PindosZ.Boutsi, V. Daskalopoulou, I.Bouskou. [view]

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top