Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Το Διΐδρυματικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές”, υλοποιείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.

Το ΔΠΜΣ επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3181/2-08-2018 και δύναται να λειτουργεί επί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από το ακαδημαϊκό έτος επανίδρυσης του (2018-2019), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε Δ.Π.Μ.Σ.

 O Κανονισμός Λειτουργίας παρουσιάζει τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.ΠΜΣ) «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science Technologies and Applications

Οι διατάξεις του Κανονισμού, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν.4485/2017, ενώ ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., τα οποία δε ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι' αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το Νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να τροποποιηθεί, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ.

 



 

3ος Κύκλος Σπουδών:

ΦΕΚ ίδρυσης 2018

Κανονισμός Σπουδών 2018-2020 (δείτε εδώ)

 

2ος Κύκλος Σπουδών:

Κανονισμός σπουδών 2017-2019

Πρόγραμμα σπουδών 2017-2019

 

Απόφαση Ίδρυσης (ΦΕΚ) 2017-2019 



 

2024  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top