Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Μαθήματα 3ου εξαμήνου:

  • Διπλωματική εργασία
  • Μάθημα επιλογής
  • Μάθημα επιλογής

Μαθήματα επιλογής:

2024  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top