Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Αθήνα, 02/07/2018 -Παράταση υποβολής αιτήσεων φοίτησης. 

Η υποβολή αιτήσεων εισδοχής στο Διΐδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Space Science Technologies and Applications /Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές» 2018-2020, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  


 Έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 2018-2020

 

Το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο Διΐδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές", θα γίνουν αποδεκτοί έως σαράντα (40) φοιτητές/τριες. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και την 6η Ιουλίου 2018.

Υποβολή αίτησης (http://space.uop.gr/applyonline). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αθήνα, 07/06/2018 

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Αν. Καθηγητής Σ. Μπλιώνας

 

 


 

 

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top