Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Master of Science in Space Science Technologies and Applications.

National Observatory of Athens - Department of Informatics and Telecommunications University of Peloponnese.

2rd SEMESTER 2017-2018: COURSEWORK

 

Day

Course

Head lecturer

 

 

 

Monday 17:30 – 20:30

Space applications

Dr. Keramitsoglou Iphigenia,

Senior Researcher IAASARS-NOA

Tuesday 17:30 – 20:30

Earth system science

Dr. Gerasopoulos Evangelos,

Research Director IERSD-NOA

Thursday 17:30 – 20:30

Signal/image processing and pattern recognition

Dr. Koutroubas Kon/nos, Research Director IAASARS-NOA

Dr. Rontogiannis Ath., Research Director IAASARS-NOA

Friday 17:30 – 20:30

Big data management

Professor Skiadopoulos Spyros,

Department of Informatics and Telecommunications UoP.

 

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top