Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Δείτε [εδώ] την παρουσίαση του (Π.Μ.Σ.) «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications».

 

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top