Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Space Science Technologies and Applications» είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, σε θέματα διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με γνώμονα την άρτια κατάρτιση και γνώση των πτυχιούχων με στόχο διεθνή και εγχώρια επαγγελματική σταδιοδρομία σε πεδία συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της βιομηχανίας. 

Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνουν τρία εξάμηνα διδασκαλίας και ένα για διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Τα μαθήματα του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα. 

Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται στον επιστημονικό τομέα του διαστήματος, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο νέος τομέας μεγάλου ενδιαφέροντος με πολλές εφαρμογές σε διαφορετικά πεδία. Τα πεδία εφαρμογών ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

  • Αγροτικές εφαρμογές (γεωργία ακριβείας, χαρτογράφηση υγείας καλλιεργειών, εντοπισμός παρασίτων, παρακολούθηση παράνομων καλλιεργειών)
  • Εφαρμογές δασοκομίας (χαρτογράφηση δασικών αποθεμάτων, παρακολούθηση πυρκαγιών – εκτίμηση καταστροφών από πυρκαγιές, παρακολούθηση παράνομης αποψίλωσης δασών)
  • Διαχείριση κινδύνων (παρακολούθηση αστικής ανάπτυξης, παρακολούθηση της κάλυψης του εδάφους, ταξινόμηση των τρόπων κάλυψης του εδάφους)
  • Παρακολούθηση καταστροφών (παρακολούθηση πλημμυρών)
  • Θαλάσσιες εφαρμογές (ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων, υδρολογία)
  • Άμυνα και ασφάλεια (σχεδίαση αποστολών, επίγνωση κατάστασης, ανάλυση και παρακολούθηση βασικών περιοχών και υποδομών ενδιαφέροντος, ανίχνευση/αναγνώριση/ταυτοποίηση στρατιωτικών οχημάτων, αεροσκαφών και πλοίων, ταυτοποίηση συγκεκριμένων υποδομών όπως σιδηρόδρομοι και πύργοι ελέγχου)
  • Διαχείριση φυσικών πόρων (διαχείριση υδάτων, βελτιστοποίηση υποδομών ενέργειας, εντοπισμός αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποτύπωση διατάξεων σεισμικής δραστηριότητας, εξερεύνηση και χαρτογράφηση ορυκτών κοιτασμάτων)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Space Science Technologies and Applications» είναι το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα του διαστήματος στην Ελλάδα. 

2018  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top