Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Τρίτη 17.00 - 20.00 - Space Environment

Τεταρτη 17.00 - 20.00 - Fundamentals of Remote Sensing

Πέμπτη 17.00 - 20.00 - Applied Computer Science

Σάββατο 10.00 - 13.00 - Satellite Communications

2017  Π.Μ.Σ. στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές
top